Thursday, 26 May 2016

SLIDE FIQH IBADAH
Fiqh ibadat

 1. 1. Fiqh Ibadat Tajuk: ZAKAT Disediakan Oleh: Noor Azrina Tuah 110821 Norhafiqah Mustaffa Nadia Lokman Nor Atiqah Abdullah 110885 Disediakan Untuk: Ustaz Syahid
 2. 2. Pengertian Zakat• Perkataan zakat diambil daripada zakasai’u yang bermaksud sesuatu itu bertambah dan subur. Begitu juga ‘zakazzaru’wazakatil tijarota’ yang bermaksud tanam-tanaman dan perniagaan subur dan bertambah. • Zakat juga bereri bersih. • Pengertian zakat pada istilah syara’ ialah kadar tertentu yang diambil daripada sebahagian harta tertentu,yang wajib diberikan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat yang ditentukan.
 3. 3. Jenis-jenis zakat 1. Emas dan Perak Maksud emas dan perak adalah sama ada yang telah ditempah atau dalam bentuk jongkong. Begitu juga sama ada yang dimiliki secara langsung atau pun tidak, ya’ni ada berurusan dengan emas dan perak atau wang kertas sebagai ganti kedua-duanya. Termasuk juga sijil saham yang mempunyai jaminan tetap yang dibayar mengikut nilai
 4. 4. Jenis emas dan perak yang wajib zakat • Wang dirham perak dan wang dinar emas serta sebarang mata wang yang dicetak menggantikan emas dan perak untuk sebarang urusan. • Ketulan emas dan perak. • Bekas-bekas kepingan yang dibuat daripada emas dan perak untuk sebarang kegunaan atau perhiasan
 5. 5. Tidak wajib zakat barang kemas  Barang kemas yang harus dikecualikan daripada zakat seperti barang-barang perhiasan wanita yang diperbuat daripada emas dan perak yang tidak sampai ke tahap berlebih-lebihan pada pandangan umum. Begitu jugalah halnya cincin perak bagi lelaki. Hal ini adalah kerana kedua-dua barang kemas tersebut yang dijadikan perhiasan telah hilang
 6. 6. • Bagaimanapun zakat tetap dikeluarkan bagi barang kemas, peralatan dan perhiasan daripada emas dan perak yang haram digunakan seperti perkakas atau perhiasan rumah dan barang kemas bagi pihak lelak, kecuali cincin perak. Barang-barang tersebut telah hilang suburnya sebab digunakan, tetapi sebab tersebut tidak diambil kira keran menggunakannya adalah haram.
 7. 7. 2. Binatang ternakan • Maksud binatang ternakan ialah unta, lembu, biri-biri dan kambing.
 8. 8. 3. Tanam-tanaman dan buah-buahan • Tanam-tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat adalah yang menjadi makanan asasi manusia dalam keadaan biasa boleh disimpan lama dan tidak rosak.Antara buah yang wajib zakat ialah kurma dan anggur manakala tanam-tanaman pula adalah seperti gandum, bali, padi. Kacang dal, kacang putih, jagung dan sebagainya. Sebarang makanan pada masa kesusahan
 9. 9. 4. Barang Perniagaan Maksud perniagaan ialah bertukar ganti barangan untuk mendapatkan keuntungan. Ia tidak terhad kepeda harta benda tertentu sahaja. Sementara maksud barangan pula adalah barang2 yang ditukar ganti untuk tujuan keuntungan.
 10. 10. Syarat wajib zakat pernigaanBarang yang dimiliki tidak dikatakan barang perniagaan yang wajib zakat melainkan dua syarat. 1. Pemilikan harta itu hendaklah dengan akad tukar ganti contohnya jual beli, sewa menyewa, mas kawin dan sebagainya.Pemilikan tersebut kerana warisan, wasiat atau hebah maka ia tidak dikira barang perniagaan 2. Ketika memiliki harta tersebut pemiliknya hendaklah berniat meniagakannya, dan niat tersebut
 11. 11. 5. Harta Galian dan Harta Purba Harta galian dan harta purba bermaksud emas dan perak yang dikeluarkan dari bumi. Emas dan perak yang dikeluarkan dari bumi dan dibersihkan daripada benda- benda yang melekat dengannya dinamakan mak’dan. Sementara emas dan perak yang tertanam dibumi sebelum kedatangan islam dinamakan Rikaz. Harta yang terbukti tertanam pada zaman islam maka harta tersebut
 12. 12. Orang Yang Wajib Zakat 1. Islam- Orang kafir tidak wajib berzakat sebagai kewajipan yang dituntut di dunia. 2. Memiliki nisab- Nisab ialah had minimum harta yang dimiliki. Hal ini akan dijelaskan kemudian, dan begitu juga tentang dalilnya ketika membahaskan jenis-jenis harta yang wajib zakat. 3. Cukup setahun qamariah memiliki nisab- zakat tidak wajib walau
 13. 13. Nisab zakat • Nisab bermaksud jumlah minimum yang dikira sebagai syarat bagi harta yang wajib zakat. Jika harta yang dimiliki seseorang mukallaf tidak sampai kepada jumlah tersebut, zakat tidaklah wajib. • Setiap jenis zakat yang dikenakan zakat ada nisabnya seperti yang berikut:
 14. 14. 1. Nisab Emas dan Perak • Tidak dikenakan zakat pada emas sehingga jumlahnya 20 mithqal manakala perak pula 200 dirham. • Mithqal- Timbangan bagi emas ia ada dua jenis:- 1. M. Ajami- menyamai 4.8 gram oleh itu 20 m. Ajami bersamaan 96 gram. 2. M. Iraqi- bersamaan 5 gram. Oleh itu 20 M. iraqi bersamaan 100 gram. • Untuk lebih selamat eloklah
 15. 15. Maksud Dirham • Sebagaimana yang disepakati bahawa setiap 10 dirham menyamai berat 7 mithqal, iaitu 33 grammengikut timbangan mithqal ajami.Oleh itu 200 dirham menyamai 672 gram
 16. 16. Syarat zakat barang Kemas • Islam • Merdeka • Sampai Nisab • Haul (cukup Tahun)
 17. 17. Nisab Binatang Ternakan dan Kadar Zakatnya
 18. 18. a)Nisab Unta Nisab Kadar Wajib Umur 5 ke 9 Seekor kambing Biri-biri kambing setahun atau 10 ke 14 2 ekor kambing Kambing berumur 2 tahun 15 ke 19 3 ekor kambing “ 20 ke 24 4 ekor kambing “ 25 ke 35 Bintu Makhadh Seekor unta berumur setahun masukm ke 2 tahun 36 ke 45 Bintu Labun Seekor unta berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun 46 ke 60 Hiqqah Seekor unta betina berumur 3 tahun masuk ke 4 tahun. 61 ke 75 Jaza’ah Seekor unta betina berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun. 76 ke 90 2 Bintu Labun Unta berumur 2 tahun masuk 3 tahun 91 ke 120 2 Hiqqah Unta betina berumur3 tahun masuk keempat tahun.
 19. 19. • Jika bilangan lebih daripada 120 ekor zakat yang wajib tiap-tiap 40 ekor ilah seekor Bintu Labun dan tiap-tiap 50 ekor ialah seekor Hiqqah. Jika bilangan unta 170 ekor dan genap setahun zakat yang wajib ialah 3 ekor Bintu Labun dan seekor Hiqqah. Ini adalah keran 170 ekor unta menggandungi 3x40 dan 1x50.
 20. 20. Nisab Lembu • Nisab lembu bermula dengan 30ekor. Justeru tidak wajib zakat jika bilangannya kurang daripada itu.Apabila bertambah bilangannya maka bertambahlah kadar zakatnya sebagaimana kaedah yang berikut. • Jika bilangannya melebihi 119 ekor, zakat yang wajib ialah seekor tabi’ bagi setiap 30 ekor,
 21. 21. Nisab Kadar Wajib Umur 30 ke 39 Seekor Tabi” atau Tabi”ah Tabi’ atau Tabi’ah lembu 40 ke 59 Seekor Musinnah Yang berumur setahun 60 ke 69 Dua Tabi” “ 70 ke 79 Seekor Musinnah dan seekor Tabi” Musinnah lembu yang 80 ke 89 Dua ekor Musinnah Berumur 2 tahun 90 ke 99 Tiga ekot Tabi” “ 100 ke 109 Seekor Musinnah dan Dua ekor Tabi” 110 ke 119 Dua ekor Musinnah dan seekor Tabi”
 22. 22. Nisab Kambing • Nisab kambing bermula dari 40 ekor. Oleh itu kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah seekor kambing. Apabila bilangannya bertambah pula kadar zakatnya sebagaimana berikut:- Nisab Kadar Nisab Umur 40 ke 120 Seekor biri-biri atau kambing. Berumur setahun 121 ke 200 Dua ekor biri-biri atau kambing Bagi biri-biri dan 2 201 ke 300 Tiga ekor biri-biri atau kambing Tahun bagi kambing.
 23. 23. • Kadar yang wajib bertambah mengikut kaedah yang ditetapkan, iaitu tiap-tiap 100 biri-biri atau kambing, kadar zakatnya seekor. Ini bermakna setiap pertambahan 100 ekor kadar zakatnya ialah seekor kambing atau biri-biri.
 24. 24. Syarat wajib zakat ternakan • Islam • Sempurna milik • Merdeka • Cukup nisab ( genap setahun) • Binatang ternakan tidak digunakan untuk berkerja seperti membajak sawah, menarik kereta dan sebagainya.
 25. 25. Nisab tanam-tanaman dan Buah-buahan dan kadar zakatnya • Nisab zakat bagi tanam-tanaman dan buah-buahan, sukatannya tidak kurang daripada 5 ausuq selepas dibersihkan daripada kulit, tanah dan debu, dan selepas itu dikeringkan. Apabila hasilnya mencukupi 5 ausuq atau lebih maka wajib dikeluarkan zakatnya.
 26. 26. Pengertian Ausuq • Ausuq ialah kata jama’ bagi perkataan wasaq iaitu sejenis sukatan. Rasulullah telah menetapkan kadar sukatan atau wasaq pada zaman baginda bersamaan 60 gantang. Segantang menyamai 4 cupak,iaitu 4 raup orang dewasa. Dalam ensaiklopedia islamiyah (jilid 14 m/s : 105) menetapkan bahawa
 27. 27. Syarat wajib zakat pertanian • Islam • Sempurna milik • Merdeka • Cukup nisab- ckup sukatan 5 ausuk
 28. 28. Zakat perniagaan • Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama
 29. 29. • Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak 2.5 atau ¼ daripada semua nilaian harga barang yang diperniagakan pada tarikh ckup haul.
 30. 30. Syarat wajib zakat perniagaan • Islam • Sempurna milik • Merdeka • Cukup haul(biasanya setahun) • Cukup nisab (berubah2 mengikut harga pasaran emas)
 31. 31. Zakat Pendapatan • Zakat pendapatan bermaksud zakat perolehan yang merangkumi pendapatan gaji pendapatan bebas seperti pendapatan ahli profesional. Walau bagaimanapun perolehan hasil harta yang tidak mempunyai struktur zakatnya tersendiri den juga sumbangan daripada mana-man pihak jua sekalipun adalah juga diserapkan dalam perbincangan ini.
 32. 32. Jenis-jenis harta pendapatan • Pengajian dan upah kerja • Zakat harta kerja bebas • Zakat harta al-Mustaghallat.
 33. 33. Nisab ma’dan dan rikaz, dan perkara wajib yang berkaitan dengannyama’dan • Nasib ma’dan adalah sama dengan nisab emas dan perak tetapi ia tidak disyaratkan genap setahun. Malah zakatnya wajib sebaik-baik sahaj dikeluarkan. • Apabila seseorang mengeluarkan emas atau perak daripada lombongnya dan ia mencapai nisab, dia wajib segera mengeluarkan
 34. 34. Rikaz • Nisab rikaz juga sama dengan nisab emas dan perak tidak disyaratkan berlalu tempoh setahun malah wajib dikeluarkan zakatnya segera dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/5 bersamaan 20% daripada hasil keseluruhannya. • Hukum rikaz berbeza daripada harta zakat yang lain keran cara pemilikannya tanpa bebanan dan
 35. 35. • Haul tidak disyaratkan pada ma’dan dan rikaz kerana kedua- duanya dikeluarkan daripada bui sebagaimana tanam-tanaman, zakat pula diambil segera sebaik- baik sahaj mendapat hasilnya sebagaimana zakat tanam- tanaman selepas dipilih dan dibersihkan daripada benda-benda yang bercampur aduk dengannya.
 36. 36. Asnaf Zakat 1. Orang fakir 2. Miskin 3. Amil (orang yang dilantik untuk memunggut zakat) 4. Mualaf 5. Riqab-Hamba sahaya yang hendak menebus dirinya daripada tuannya 6. Gharimin-Orang yang berhutang 7. Fisabilillah-Pada jalan Allah
 37. 37. Hikmah berzakat Melenyapka n sifat cintakan harta Mensyukuri nikmat pemberian Allah S.W.T Membersihk an perasaan dendam dan hasad dengkiAmalan jahid (pengorban an) Cara pengabdian diri kepada Allah
 38. 38. Kesimpulan • Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi negara islam. Ia merupakan sumber penting dalam sistem percukaian negara islam dan berfungsi kepada pembangunan sesebuah negara.http://www.slideshare.net/noorazrinatuah/fiqh-ibadat

No comments:

Post a Comment